Yritys

Heatco Finland Oy

Toteutamme LVIAS-suunnitelmia vuosittain yli tuhanteen yksilölliseen kohteeseen.

Heatco on valtakunnallinen LVIAS-insinööritoimisto sekä LVI-järjestelmien toimittaja

Toimii valtakunnallisena LVIAS-suunnittelu ja konsultointiyrityksenä sekä toimittaa kiinteistötekniikan kokonaisjärjestelmiä alan yrityksille.

Toimintaa ohjaavat määritetyt arvot ja eettiset ohjeet. Toimialan muutoksen lisäksi yritys on edelläkävijä ympäristötoiminnoissa sekä kiinteistöjen elinkaaritoiminnoissa.

Heatco tavoittelee kasvavaa markkinaosuutta sekä laajentaa jatkuvasti palvelu- ja tuotevalikoimaa.

Heatcon 10 kohtaa kestävään ja vastuulliseen toimintaan

Parempi ympäristö

Kokonaisvaltainen toimintamalli rakentamisessa vähentää ympäristökuormitusta. Suunnittelu– rakentaminen- ja elinkaarivaihe ovat ympäristön kuormituksen kannalta merkittävät vaiheistukset. Ympäristötietoinen suunnittelu mahdollistaa rakentamisvaiheessa paremman laadun, minimoidun logistisen liikkumisen ja työn tehokkuuden. Suunnittelu – ja rakentamisvaiheessa tehtävät valinnat siis ratkaisevat kiinteistön ympäristövaikutukset elinkaaritarkastelussa. Omalla esimerkillä kannustamme asiakkaitamme kokonaisvastuulliseen rakentamiseen ja elinkaarikeskeiseen ajatteluun.

Kestävä työyhteisö

Heatcon missio ”terveet ihmiset terveissä tiloissa” ohjaa kestävään ja pitkäjänteiseen henkilöstöpolitiikkaan. Arvot ja toimintakulttuuri rakentuu yhteisen toiminnan kautta. Heatcolla on työkavereita, kumppaneita ja ympäristöä arvostava kulttuuri. Kestävä työyhteisö on merkittävä resurssi toteuttaa vastuullista liiketoimintaa, jossa ihmiset yksilöinä ja kaikki yhdessä voivat olla osa missiota.

Kestävä kumppanuus

Rakennamme ja etsimme kumppanuuksia, jotka asemansa tai esimerkkinsä kautta edistävät ympäristötietoista rakentamista. Edellytämme kumppaneilta vastuullista suhtautumista tuotannon ympäristövaikutuksiin. Kehitämme yhdessä laitevalmistajien kanssa tuoteratkaisuja, jotka tähtäävät kestävään rakentamiseen, tavoitteena mahdollisimman pitkä elinkaari. Pitkäaikaiset kumppanuudet mahdollistavat laadukkaan ja pitkälle kehitetyn toiminnan, josta asiakkaamme ja kiinteistöjen käyttäjät voivat hyötyä.

Parempi sisäilmasto

Tuotteemme ja ilmankäsittelyn kokonaisjärjestelmät huomioivat sisäilmaston olosuhteet ja vaatimustasot. Hyvä sisäilmasto edistää ihmisten ja kiinteistöjen terveyttä. Suunnittelun ja tarkoin valittujen, elinkaareltaan kestävien ja laadukkaiden tuotteiden avulla, Heatco voi vaikuttaa sisäilman laatuun. Edistämme kehitystä, jossa hiilidioksidipäästöt vähenevät ja ilmastolle haitalliset kylmäaineet korvataan luonnollisilla kylmäaineilla.

Puhtaampi vesi

Vaikutamme suunnittelun ja tuotekehityksen kautta ihmisten ja kiinteistöjen ympäristöpäästöihin, parantamalla veden käsittelyä ja pienentämällä sen kulutusta. Puhtaan veden optimoidumpi käyttö vähentää vesistön ja muun ympäristön kuormitusta. Edistämme teknologioita, jossa veden jäähdytys- ja lämmitysenergia tehdään ympäristöystävällisesti. Edistämme sisävesien suojelua ja kunnostamista myös lahjoitusten kautta.

Ekologista energiaa

Lämmitystapavalinnat vaikuttavat paikallisesti ja globaalisti ympäristöön. Suosimme energiaa säästäviä lämmitys- ja viilennysratkaisuja. Ekologinen energia syntyy elinkaarivaiheen aikana, jossa otetaan koko kiinteistön ja käyttäjän tarvitseman energian tuotanto, jakelu ja kierrätys huomioon. Edistämme toimia, jossa fossiilipohjaisten polttoaineiden käyttö vähenee mahdollisimman nopeasti. Valinnoillamme pienennämme hiilidioksidipäästöjä ja ympäristövahinkojen riskiä.

Elinkaarimallin tekniset ratkaisut

Perinteinen rakennusalan toiminta on keskittynyt nopeaan ja kustannustehokkaaseen rakentamiseen, jossa ympäristövaikutusten arviointia suoritetaan rakentamisesta ulkopuolisen toimijan toimesta. Edistämme toimintatapojen muutosta, jossa ympäristövaikutukset ovat automaattisesti osana suunnittelua ja rakentamisen eri vaiheita. Suunnitteluteknisillä ratkaisuilla, laadukkailla teknisillä järjestelmävalinnoilla sekä työn laatua kehittämällä, pidennämme rakennusten elinkaarta.

Toimialan kehittäminen

Pyrimme kerryttämään rakentamisesta tietoa ja sitä hyväksi käyttämällä tehostamaan eri rakennusvaiheiden toimintoja. Suunnitteluvaiheessa tehtävillä valinnoilla, voimme vähentää logistiikkakuluja ja eri työvaiheiden ylimääräistä henkilöliikennettä. Investoimme resursseja digitalisointiin, jota kautta tiedon rikastaminen ja kokoaminen, jo ennen rakennusvaihetta, automatisoituu. Digitalisointi mahdollistaa koko rakentamisessa tarvittavan tiedon kokoamisen helposti saataville. Tämä luo alustan koko toimialan konservatiivisten mallien uudistamiseen.

Logistinen tehokkuus

Ympäristön kannalta vähiten kuormittavaa on tuotteiden turhan liikuttamisen vähentäminen. Usea noutomyymälä aiheuttaa sen, että rakennus- ja LVI-urakoitsijat ajavat normaalin logistiikan lisäksi pieniä määriä rahteja useasti työmaan ja noutopisteen välillä. Heatco pyrkii yhden toimituksen malliin, jossa mahdollisimman pienillä kilometrimäärillä liikutetaan mahdollisimman paljon tarvikkeita. Heatcolla on 2 varastoa, joista yhdellä rahdilla pyritään toimittamaan maksimi määrä tarvikkeita suoraan työmaille.

Pienet – suuret teot

Kannustamme henkilöstöä ja yrityksen päätöksiä ympäristöystävällisiin ratkaisuihin, pienissä ja suurissa valinnoissa. Yrityksen omassa energiankulutuksessa on kiinnitetty erityistä huomioita elinkaarikustannuksiin ja ympäristötekijöihin. Hyödynnämme rakennetussa toimitilassa aurinkoa sähköntuotannossa, jäähdytys on kallioperästä nostettua ja lämmitys tehdään kallioperästä kerätyllä lämmöllä. Päätoimipisteen sähkönkulutus, sisältäen lämmityksen, jäähdytyksen, käyttösähkön ja sisälogistiikan laitteet, on vain noin 6500 kilowattituntia / 100m2 lämmintä tilaa. Tästä kulutuksesta noin 30 prosenttia tuotetaan omavaraisesti aurinkoenergialla.